Rookwerendheid bij deuren steeds belangrijker

Het ontwerpen van brand- en rookveilige gebouwen is een complex samenspel van elementen. Het eisenpakket waaraan alle afzonderlijke bouwdelen moeten voldoen veranderd continue.

Het bouwbesluit wordt vanaf 1 juli 2022 vervangen door het “Besluit bouwwerken leefomgeving” (Bbl), is onderdeel van de Omgevingswet. Alle nieuwe gebouwen in Nederland moeten aan het bouwbesluit/Bbl voldoen, dit is een wettelijke verplichting. In het Bbl is vastgelegd aan welke minimale eisen (aangetoond volgens een aangewezen norm) moet worden voldaan, dit geldt voor het ontwerp van het gebouw maar ook voor de toegepaste constructiedelen en de gebruikte materialen. Voor brandcompartimentering van grote ruimtes geldt bijvoorbeeld de norm NEN 6060. Daarbinnen dienen “te openen ramen en deuren” te voldoen aan de NEN-EN 16034, een Europees geharmoniseerde norm.

Om te testen of een deur-/raamcombinatie (inclusief kozijn, hang- en sluitwerk) aan de gestelde eis voldoet testen we volgens de NEN-EN 1634-1 voor de bepaling van de brandwerendheid en volgens de NEN-EN 1634-3 voor de bepaling van de rookweerstand.

Een norm is aan verandering onderhevig, deze “groeit” met de markt en technische ontwikkeling mee. Een norm heeft tot doel innovatie van de markt te stimuleren, telkens weer. Zo is met het ingaan van het nieuwe Bbl bijvoorbeeld de aangewezen rooknorm voor nieuwbouw gewijzigd. En om het nog complexer te maken is de heeft de wetgever besloten om een aantal veranderingen al per 1 juli 2021 in te laten gaan. Maar de volledige Bbl is uitgesteld naar 1 juli 2022. Volgt u het nog?

De rol van een architect in het bouwproces bestaat, naast zijn creatief specialisme, ook uit het vertalen van de wettelijk bepaalde bouwstandaard naar een functioneel ontwerp. Daarbij dient hij de kenmerken van het gebouw mee te nemen in het ontwerp. Een ziekenhuis of een hotel waar mensen overnachten heeft nu eenmaal andere kenmerken dan een school of een ander openbaar gebouw. Ook de gestelde eisen zijn per toepassing anders.

Neem bijvoorbeeld de rookwerende eis. Praten we over openbare gebouwen en ruimtes waar mensen overnachten dan moet de rookweerstand voldoen aan de eis S200, dus voldoen aan een rookweerstandtest waarbij de (test-)rook is opgewarmd tot 200 graden. Echter, praten we over een ruimte waar mensen alleen verblijven en niet overnachten, dan is de rookwerende eis Sa, dus een rookweerstandtest met rook op kamertemperatuur (ambient) is hier voldoende. Aan de architect/ontwerper de taak om van dit complexe samenspel van elementen een veilig geheel te maken.

In 2022 treedt ook de Wet Kwaliteitsborging in werking. Doelen van deze wet:

  1. Een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit
  2. Een verbeterde positie van de consument
  3. Het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering

Deze wet moet ervoor zorgen het bouwproces tijdens verschillende fases van het bouwproces altijd aan minimale eisen voldoet, en zo gedocumenteerd leidt tot borging van de bouwkwaliteit.

Zo moet de architect laten zien dat het ontwerp voldoet aan de normen, de aannemer dat de juiste (gecertificeerde) materialen zijn toegepast. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de bouw ligt dan geheel bij de aannemer. Deze moet aantonen dat de toegepaste oplossing voldoet aan de norm (gecertificeerd is). De overheid, in de vorm van een gemeente of een veiligheidsregio, mag alleen nog een risico aanduiden en geen uitspraken doen over toegepaste materialen.

Alprokon wil iedereen in het bouwproces assisteren bij het kiezen van de juiste oplossing. Wij zijn uw kennispartner rondom brand- en rookwerende dubbele deuren. Een productoplossing is altijd een samenspel van verschillende partijen. Een deurnaald alleen is niet brandwerend, maar wel in combinatie met geclassificeerde brandwerende deuren en getest hang- en sluitwerk.

Wij testen volgens de meest kritische samenstelling van materialen. Samen kunnen we kijken naar het door uw gewenste “field of application”, wat heeft u nodig? We zoeken naar meer ontwerpvrijheid voor de architect, en een bredere toepasbaarheid voor de aannemer, uiteraard alles volgens de geldende regelgeving. Alprokon kan iedereen in het bouwproces voorzien van de juiste passende oplossing. En, zoals we vaak zeggen, ons advies is gratis.